Kwartet Obsession:

Show “Sztuki piękne”

Kabaret "Sztuki piękne"